Photo Book / Shinjuku Takanoya 5th Jun. 2010

Photo by AKKO